สมัครสมาชิก Member Registration

 
Username
Password
(ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว / at least 6 characters)
Repeat Password
(ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว / at least 6 characters)
ชื่อ-นามสกุล
(Name-Lastname)

(ต้องตรงกับบัตรประชาชน/นักเรียน/as shown in your passport)
ปีเกิด (Birth year)
เพศ (Gender)
LINE ID
(Required)
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร
(Shipping Address)
โทรศัพท์มือถือ
(Mobile Phone)
อีเมล์
(Email)
  หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบข้อมูลทุกช่องให้ถูกต้อง เพราะข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง (Please check the accuracy of the information provided as it cannot be changed at a later time.)

We take privacy very seriously and will only use your information to administer your account and to provide the products and services you have requested from us. By clicking register you agree that you have read and accept term and condition and privacy policy.